Tschudi eier ikke lenger skip / Tschudi no longer a shipowner

Bjørn Segrov (Finansavisen) 20:48 - 29. sep. | Oppdatert 08:26 - 30.09.20

English version follows the Norwegian text.

 

Tschudi Shipping Company har kvittet seg med sine siste eide skip og er i dag et rent maritimt service-, logistikk- og ship management-selskap.

Photo Ivan Kverme.jpg

Felix H. Tschudi (i midten) og Henrik F. Tschudi med Olav Eek Thorstensen på Paretokonferansen i 2019. Foto; Ivan Kverme

 

Felix H. Tschudis Tschudi Shipping Company økte driftsinntektene med 66 prosent til 672 millioner kroner i fjor. Men selskapet er helt ute av sitt mangeårige eierskap i shipping.

– Våre siste fartøyer, to ankerhåndteringsbåter, ble solgt i forståelse med långiveren og levert i 2018. I dag er virksomheten konsentrert om maritime tjenester, logistikktjenester og ship management, sier adm. direktør Jon Edvard Sundnes.

Sundnes medgir at det var litt vemodig å kvitte seg med ankerhåndtererne, men sier at prisen på slike fartøyer bare har fortsatt å falle.

– Sånn sett ville både banken og vi ha kommet mye dårligere ut hvis vi hadde blitt sittende med dem i påvente av at markedet skulle bedre seg.

OMLASTING AV FLYTENDE NATURGASS: LNG-omlasting fra isforsterkede skip til konvensjonelle LNG-gasstankere ved Nordkapp var med på å løfte driftsinntektene i Tschudi Shipping Company kraftig i fjor. Foto: Kjell-Bendik Pedersen

 

Omlasting av LNG 

Logistikk, både som dør-til-dør-løsninger og prosjektlaster, er en vesentlig del av Tschudi-konsernet, men driftsinntektene økte i tillegg markant i fjor som følge av omlasting av LNG - flytende naturgass - fra isklassede gasstankskip til konvensjonelle gasstankere.

Disse operasjonene ble utført ved Nordkapp, der Tschudi bidro med relevante tillatelser, systemer, mannskaper, spesialutstyr og innleide taubåter.

– Omlastingen pågikk døgnkontinuerlig og på det meste betjente vi seks skip parallelt ved at gasslasten ble overført fra et fartøy til et annet, sier Sundnes.

– Vi gjennomførte også en tilsvarende operasjon av mindre omfang for samme kunde i april i år. Denne ble utført i nært samarbeid med lokale myndigheter i Honningsvåg på grunn av covid-19 situasjonen.

Teknisk drift

I Estland har selskapet sin ship management-base som bemanner og står for teknisk drift av skip på vegne av eksterne eiere.

– Etterhvert som det ble mindre egen tonnasje å ta hånd om, gjorde vi et strategisk valg om å satse på salg av ship management-tjenester til andre rederier. Der har vi bygget opp en god base og sysselsetter noen hundre sjøfolk i tillegg til den landbaserte organisasjonen, sier Tschudi Shipping-sjefen.

Han understreker at det for Tschudi-systemet har vært viktig å holde på den maritime kompetansen i gruppen.

Et av områdene selskapet har gått inn i er offshore vind. Der har Tschudis driftsorganisasjon gjennom deltagelse i mer enn 50 oppdrag siden 2012 bygget opp erfaring og kompetanse og fått ansvar for bemanning og drift av flere fartøyer som benyttes til transport av mannskaper til og fra vindturbiner offshore.

STYRER BUTIKKEN: Adm. direktør Jon Edvard Sundnes.

 

Aksjonærlån

Før skatt ble resultatet i fjor et mindre tap - 2,4 millioner kroner - en forbedring fra minus 5,4 millioner kroner i 2018. Den bokførte egenkapitalen er negativ med 108 millioner kroner, men positiv dersom man anser lån fra Tschudi på 142,7 millioner kroner som egenkapital.

Felix H. Tschudi og Tschudi Shipping Company har brukt mye tid og ressurser på gruvevirksomheten i Kirkenes; Sydvaranger. For 14 år siden ble Sydvaranger solgt til Tschudi Shipping Company.

I 2005 ble Northern Iron ltd. stiftet for å gjenåpne driften. Med hovedsakelig australske eiere ble det ny drift i gruven i 2009, men seks år senere gikk selskapet konkurs.

I april 2016 kjøpte Titlis AS, et selskap eid av Tschudi-familien, konkursboet. Planen er å gjenoppta driften i samarbeid med det amerikanske gruveinvesteringsselskapet Orion Mine Finance i løpet av 2021.

Spotmarkedet frister ikke

Gruveinvesteringene ligger i dag i søsterselskapet Titlis, som har en gjeld på rundt 22 millioner kroner til Tschudi Shipping Company.

– Vi håper og tror at gruvedriften skal komme igang igjen, sier Sundnes.

På spørsmål om rederiet kan vende tilbake som eier av egne skip, svarer han:

– Vi vil ikke kjøpe skip for å være i shipping for å jakte på spotlaster i tank eller tørrlast. Slike investeringer vil være knyttet til konkrete prosjekter eller en kontrakt som sikrer beskjeftigelsen, og helst i forbindelse med logistikkvirksomheten vår eller relatert til eksport av malm, steinblokker eller pukk. Dette er laster som vi selv har, sier Sundnes.

English version below:

Tschudi no longer a shipowner by Bjørn Segrov, Finansavisen (Norwegian Financial Newspaper)

Tschudi Shipping Company has sold its last owned ships and is today a purely maritime service, logistics and ship management company.

Felix H. Tschudi's Tschudi Shipping Company increased operating revenues by 66% to NOK 672 million last year. But the company is completely out of its long-standing ownership in shipping.

- Our latest vessels, two anchor handling boats, were sold in agreement with the lender and delivered in 2018. Today, the business is concentrated on maritime services, logistics services and ship management, says CEO Jon Edvard Sundnes.

Sundnes admits that it was a little sad to get rid of the anchor handlers but says that the price of such vessels has only continued to fall.

- In that sense, both the bank and we would have come out much worse if we had been sitting with them in anticipation of the market improving.

Transshipment of LNG

Logistics, both as door-to-door solutions and project cargoes, are a significant part of the Tschudi Group, but operating revenues also increased significantly last year as a result of transhipment of LNG - liquefied natural gas - from ice-class gas tankers to conventional gas tankers.

These operations were carried out at the North Cape, where Tschudi contributed relevant permits, systems, crews, special equipment and chartered tugboats.

- The transhipment was ongoing 24 hours a day and at most we operated six ships in parallel by transferring the gas cargo from one vessel to another, Sundnes says.

- We also carried out a similar operation of smaller scope for the same customer in April this year. This was carried out in close collaboration with local authorities in Honningsvåg due to the covid-19 situation.

Technical drift

In Estonia, the company has its ship management base which crews and is responsible for the technical operation of ships on behalf of external owners.

- As there was less separate tonnage to take care of, we made a strategic choice to focus on selling ship management services to other shipping companies. We have built up a good base there and employ a few hundred seafarers in addition to the land-based organization, says the Tschudi Shipping manager.

He emphasizes that it has been important for the Tschudi system to maintain the maritime competence in the group.

One of the areas the company has entered is offshore wind. Through participation in more than 50 assignments since 2012, Tschudi's operating organization has built up experience and competence and been given responsibility for manning and operating several vessels that are used to transport crews to and from offshore wind turbines.

Shareholder loans

Before tax, the result last year was a small loss - NOK 2.4 million - an improvement from minus NOK 5.4 million in 2018. The book equity is negative by NOK 108 million, but positive if you consider a loan from Tschudi of 142.7 million as equity.

Felix H. Tschudi and Tschudi Shipping Company have spent a lot of time and resources on the mining business in Kirkenes; Sydvaranger. Sydvaranger was sold to Tschudi Shipping Company 14 years ago.

In 2005, Northern Iron Ltd. was established to reopen operations. With mainly Australian owners, the mine was revived in 2009, but six years later the company went bankrupt.

In April 2016, Titlis AS, a company owned by the Tschudi family, bought the bankruptcy estate. The plan is to resume operations in collaboration with the American mining investment company Orion Mine Finance during 2021.

The spot market is not tempting

The mining investments are currently in the sister company Titlis, which has a debt of around NOK 22 million to Tschudi Shipping Company.

- We hope and believe that mining will start again, says Sundnes.

When asked if the shipping company can return as the owner of its own ships, he answers:

- We do not want to buy ships to be in shipping to hunt for spot loads in tanks or dry cargo. Such investments will be linked to specific projects or a contract that secures employment, and preferably in connection with our logistics business or related to the export of ore or aggregates. These are cargoes that we have ourselves, says Sundnes.